1888 – Preispitivanje

1888 – Preispitivanje

4.11 - 1251 ratings - SourceMalo je knjiga koje su izazvale takav interes u istoriji crkve kao knjiga koju imate pred sobom. Njeni autori bili su pastori i dugogodiAinji misionari u Africi. Kao delegati na Generalnoj konferenciji u San Francisku 1950, godine, u odgovoru na poziv novo-izabranog voA‘stva, uAili su u prepisku sa Generalnom konferencijom, kojoj je ova knjiga i bila namenjena. Za njeno pojavljivanje u javnosti 1952. godine zasluA¾ni su ne samo autori, veA‡ i neki od sluA¾benika Generalne konferencije, pastora i jevanA‘elista koji su prepoznali njenu vrednost i promovisali je na viAie kontinenata, U ovoj knjizi naA‡i A‡ete veliki broj istorijskih zapisa i citata Elen Vajt na osnovu kojih saznajemo o dogaA‘anjima na Generalnoj konferenciji odrA¾anoj u Mineapolisu, u jesen 1888, godine, o naroAito vaA¾noj poruci upuA‡enoj na njoj, i svemu Aito se u vezi sa ovim deAiavalo u godinama koje su usledile. MeA‘u zapisima je i zvaniAni Bilten Generalne konferencije odrA¾ane 1893. godine, koji prenosi izjavu A. T. Jones-a, jednog od dvojice a€žvesnikaa€œ a€“ nosilaca poruke iz 1888: a€žAnta su braA‡a u straAinom poloA¾aju u kojem su bila odbacila u Mineapolisu, zauzevAii svoj uA¾asan stav? Odbacili su pozni daA¾d, glasnu viku treA‡eg anA‘elaa€œ (GCB 1893, 183). DugogodiAinji predsednik Generalne konferencije Arthur G. Daniells, viAie od tri decenije kasnije, izjavljuje da poruka objavljena u Mineapolisu a€žnikad nije bila prihvaA‡ena, ni objavljena, niti joj je dat slobodan tok kao Aito je trebalo da bi mogla doneti crkvi neprocenjive blagoslove sadrA¾ane u njoja€œ (a€žHristos a€“ naAia pravednosta€œ, 4. poglavlje). U svetlosti ovih i sliAnih izjava, u knjizi se pojavljuje dilema: da li je mineapoliska vest prihvaA‡ena ili nije na Konferenciji 1888? AntaviAie, raA‘a se i drugo, za nas vaA¾nije pitanje: da li je ikada prihvaA‡ena poruka iz Mineapolisa? Da li zaista posedujemo pravu biblijsku nauku o spasenju? U vezi sa ovim, razmatraju se suprotni stavovi sa argumentima koji ih prate. Na kraju, knjiga se bavi ne samo analizom brojnih istorijskih zapisa, veA‡ i ispitivanjem stanja u danaAinjim crkvama, umnogome odreA‘enog njihovim odnosom prema onome Aito je Elen Vajt nazvala a€žnajdragocenijom veAiA‡ua€œ (TM 91). MoA¾e li se stagnacija, napuAitanje crkve od strane mladih i druga deAiavanja dovesti u vezu sa ovim? Da li naAia omladina na raskrAiA‡u A¾ivota, ima priliku da upozna istinu koja osvaja i trajno pridobija duAiu? , , I zaAito bi ta Generalna konferencija 1888. godine, na kojoj je od oko 30.000 adventista u svetu bilo prisutno svega oko 90 delegata, predstavljala prekretnicu u istoriji naAieg pokreta? I stvarno, Elen. G. Vajt, koja je bila jedan od najuticajnijih govornika na toj Generalnoj konferenciji, opisuje to zasedanje kao a€™jedno od najA¾alosnijih poglavlja u istoriji onih koji veruju u sadaAinju istinu...a€™ Bog je svom narodu poslao svoju poruku i objavio je na tom zasedanju. Na nesreA‡u, zbog meA‘usobnog suparniAitva, ljubomore i sumnjiAenja, veA‡ina delegata je odbacila ovu vest. Ipak, to je bila i ostala BoA¾ja poruka! To je i danas BoA¾ja poruka... Mi moA¾emo odbaciti ili zanemariti ovu poruku samo uz opasnost da izgubimo veAni A¾ivot...a€œ (Glasnik HriAiA‡anske adventistiAke crkve posveA‡en stogodiAinjici Mineapolisa, br. 5 i 6, Beograd, 1988, Glavni odbor HriAiA‡anske adventistiAke crkve u SFRJ, uvodna tema). Robert J. Wieland (1916-2011), pastor i misionar, poznat je na naAiim prostorima kao autor knjige Hristov krst (revidirano i proAiireno izdanje se moA¾e naA‡i pod imenom a€žU potrazi za krstoma€œ u izdanju a€žEden-aa€œ), Aitampane u izdanju a€žPreporodaa€œ 1995. godine u viAie hiljada primeraka. Knjiga je izazvala ogroman interes pastora i vernika, dubokim pronicanjem u suAitinu Hristovih iskuAienja i stradanja. Izmenjeno i dopunjeno izdanje ove knjige isti izdavaA objavljuje 1997. godine.dina ona je a€žpalila motor, a€œ ali njegova snaga, neophodna za okonAanje misije JevanA‘elja u svetu, nije se prenosila na a€žtoAkove. ... Kako glasni pokliA nije prepoznat VeA‡ 1. aprila 1890, Elen Vajt, shvatajuA‡i sve viAie vaA¾nost poruke, primenjuje tekst iz Otkrivenja 18 na ... i zemlja se zasvetli od slave njegovea€œ Otkr. 18, 1 (RH, 1. april 1890) U 1892, ona je bila spremna da bez dvojbe potvrdi ovu vest kao pravianbsp;...


Title:1888 – Preispitivanje
Author: Robert Dž. Vilend
Publisher:Eden kuća knjige -
ISBN-13:

You must register with us as either a Registered User before you can Download this Book. You'll be greeted by a simple sign-up page.

Once you have finished the sign-up process, you will be redirected to your download Book page.

How it works:
  • 1. Register a free 1 month Trial Account.
  • 2. Download as many books as you like (Personal use)
  • 3. Cancel the membership at any time if not satisfied.


Click button below to register and download Ebook
Privacy Policy | Contact | DMCA